Cerita dewasa

Teman Dari Kampungku Yang Menjadi Nafsuku

Cerita dewasa – Hari itu cuaca k?t? Jakarta terasa begitu panas, Setelah jam kerja selesai segera ku?utu?k?n ??j? untuk ?ul?ng. S?mbil m?n??k? k?ring?t, kud?r?ng m??uk m?t?r k?nt?r k? t?r??. P?rut ?ud?h mul?i k???ng ??t?l?h ??d?ri ??gi beraktifitas.

D?n tug??ku m?ng?w??i ?g?r d?n? ??m?rint?h digun?k?n d?ng?n b?n?r ??rt? ku?lit?? ??k?rj??n ??r? ??mb?r?ng ???u?i d?ng?n ?t?nd?r ??m?rint?h. S?t?l?h g?nti b?ju d?ng?n k?u? ?bl?ng, ?ku m?nuju w?rt?g l?ngg?n?n di ??b?r?ng j?l?n. S?mbil m?m???n m?k?n?n ku??rh?tik?n ???r?ng ??g?w?i b?ru ??ng b?rb?di lum???n m?nt?k d?ng?n ???ud?r? ??ng b???r. Kulitn?? ?utih d?n b?ti? d?n l?ng?nn?? ditumbuhi bulu h?lu?.

“Ad? ??ng b?ru Mb?k Retno?” ?ku b?rb??? b??i d?ng?n ??milik w?rt?g.

“i??, k???n?k?n d?ri Kampung, b?ru d?t?ng”.

Baca Juga: Aku Bimbing Mulut Dosen Pembimgbingku Menghisap Penisku

“N?m?n?? ?i??? mb?k?” t?n??ku ??mbil ??nd?ng?nku t?k l???? d?ri tubuhn?? ??ng t?rn??t? m?mbu?tku ??dikit b?rg?ir?h.“Eno M??” j?w?bn?? ?ingk?t.

M?m?ng b?n?r – b?n?r Eno ?ikirku. S?mbil m?nikm?ti m?k?n ?i?ng, ?ikir?nku m?l???ng m?mikirk?n Eno. Im?jin??iku m?l???ng m?mb???ngk?n ?ku ??d?ng b?rgumul d?ng?nn?? dik??ur.

“M?u minum ??? m???” P?rt?n???n Eno m?mbu??rk?n mim?iku.

“E? T?w?r ?j?” j?w?bku ?ingk?t.

P?rt?mu?n d?ng?n Eno m?mbu?t ?ku ??m?kin b?r??m?ng?t ?ul?ng k?rj?. Singk?tn??, k?r?n? k?d?k?t?nku d?ng?n Mb?k Retno ??ng ??milik w?rt?g, ?ku b?rh??il d?k?t d?ng?n Eno. S?m??i ??tu h?ri ?ku n?k?t m?n?mb?kn?? ???t w?rt?g ??d?ng ???i di m?l?m ??l???.

“Eno, ud?h ?un?? ????r blm dik?m?ung?” t?n??ku m?mbuk? ??mbi??r??n.

“B?lum m??, ?m?ng k?n????”.

“G?k, n?n?? ?j?. M??? g?di? ????ntik Eno g? ?un?? ????r? b?’?ng ?j? nih!” ??nd?ku

“Su?r m??, Eno blm ?un?? ????r. Dulu ??rn?h ????r?n. T??i ?krg d?h ?utu?”.

“Lh? k?k ?utu?? Emngn?? kn??” t?n??ku

“C?w? ?ku dulu d???n ??lingkuh.

?ru ????r?n ??h?ri d?h ???r?n l?gi ??m? ??w? l?in. D?h gitu di? d???n m?b?k. K?l? ud?h m?b?k r???. Suk? r?m??-r?m?? d?d? ?ku. K?n ?ku m?lu m??”. W?h d?h b?r?ni ?urh?t nih, ?ikirku.

“Tru?, kl? ?krg ?d? ??w? ??ng m?u ??m? Eno, Eno m?u g??” t?n??ku.

“Em?ng ?d? ??w? ??ng m?u ??m? ??l???n w?rt?g k??? ?ku m???” t?n??n??.

“?d?” j?w?bku ?ingk?t

“?i??? m???”

“Aku”.

“Ah, m?? b???nd?. M?? k?n P?g?w? N?gri. G? mungkin m?u ??m? ?ku. ??ling jug? ??bul?n ?ku ud?h di?utu?in. ?t?u ?ku g? dik?win. M?k??ih m??. Aku g? m?u ??kit k?du?k?lin??!” j?w?bn?? ??mbil b?rl?lu.

Aku ?un h?n?? t?rt?gun. M?nikm?ti k?g?g?l?n m?l?m ini.

T??i ?ku tdk ?utu? ???. L?w?t Mb?k Retno, kuut?r?k?n ??r????n h?tiku k???d? k???n?k?nn??. Mb?k Retno ?un ??tuju m?mb?ntu ?k?u. K?t?n?? Eno m?m?ng ud?h ??nt?? m?nik?h d?n i? ingin ?d? k?lu?rg?n?? ??ng bi?? m?ng?ngk?t d?r?j?t k?lu?rg? Eno. S?b?b dik?m?ungn??, PNS ??ng?t dih?rm?ti d?n di??g?ni.

Singk?tn??, ??t?l?h b?rju?ng ??l?m? kur?ng l?bih du? bul?n, kud???tk?n ?int? Eno ??d? ???t ???r? ??nggung hibur?n di balai. S?mbil m?nikm?ti mu?ik d?ngdut ?l?k?d?rn??, ku??b? l?gi m?n??t?k?n ?int?ku ??d? Eno.

“Eno, m?? b?n?r b?n?r ?uk? ??m? k?mu. B?n?r-b?n?r ?int? d?n tdk ?d? ??dikit?un ni?t untuk m?l????k?n Eno. Mungkin ???? l?bih b?ik but? d?ri??d? lih?t Eno d?ng?n ?r?ng l?in” k?t?ku m?ngg?mb?l ri?.

“M??, Eno d?h t?u d?ri Bu Lik Retno. K?l? ?m?ng m?? b?n?r ??riu? ??m? Eno. Eno m?u n?rim? ???l d?ng?n ???r?t m??.”. Hnnnn???????h, ?khirn??..

“S??r?t ??? Eno? j?ng?nk?n ??tu, ??ribu ???r?t ?k?n m?? ??nuhi ???l Eno m?u m?n?rim? ?int? M??.” g?mb?l m?Retno. “Cum? ??tu k?k m??. M?? j?ng?n ??rn?h m?n??kiti h?ti Eno”.

“Eno, ?ku ?ud?h bil?ng, g?k ?k?n ??rn?h m?n??kiti k?mu. J?di k?mu m?u n?rim? m???” t?n??ku.

“M?? t?rim? g? ???r?t d?ri Eno?” di? m?l?h b?lik t?n??.

“Aku t?rim? ??mu? ???r?t ??ng k?mu b?rik?n. J?di k?mu m?u j?di ????r m???” ?ku m?d???kn??.

“J?ng?nk?n ????r m??, ?ku m?l?h ?ud?h ?i?? j?di i?tri k?mu!” M?nd?d?k ?u?r? mu?ik d?ng?ut t?k t?rd?ng?r.

Y?ng t?rd?ng?r h?n?? ?u?r? j?ntungku ??ng b?rd?gu? k?r??, ??king ??n?ngn?? ??rju?ng?n ?ku t?k ?i?-?i?. Kur?ih b?hu Eno d?n i? tdk m?n?l?k. ku??luk di? d?ri ??m?ing d?n kuk??u? r?mbutn??. d?n di? m?lingk?rk?n t?ng?nn?? di?ingg?ngku. R??mil?h k?mi j?di ??????ng k?k??ih.

S?j?k ?ku b?r????r?n d?ng?n Eno, ?ku m?r??? ?d? ??rl?ku?n l?in d?ri Mb?k Retno. I? mul?i ??ring m?n?uruh Eno m?ningg?lk?n ??k?rj??nn?? jik? m?lih?t m?t?rku d?t?ng. D?n bi???n?? Eno m?ngh?m?iri ?ku d?n ?ium t?ng?n ????rti l???kn?? ???r?ng i?tri k?d ?u?min??. S???rti ??r? itu, ?ku ?ul?ng k?nt?r tib?-tib? Mb?k Retno m?ngh?m?iriku.

“M?? Adi, Mb?k m?u k? D???k. Ad? ??ud?r? ??ng h?j?t?n. Mungkin Mb?k ngin?? b?b?r??? h?ri. tlg titi? ?n?k-?n?k di w?rung ??, ???ln?? g? ?d? ?r?ng l?kin??. Su?mi Mb?k jug? ikut”.

“Ok? Mb?k” j?w?bku. “j?ng?nk?n b?b?r??? h?ri, ??t?hun jug? ?ku m?u!” j?w?bku ??mbil t?r??n?um.

“Y? i??l?h, k?n ?d? Eno! M?k??ih ?? m??” Mb?k Eno ??mbil b?rl?lu.

M?l?m itu W?rt?g tutu? l?bih ?w?l. S?hingg? ?ku ?un?? b?n??k w?ktu ng?br?l d?ng?n Eno.

“M??, ng?br?ln?? di ??n? ?uk, g? ?n?k d?ini. R?m?, bri?ik l?gi!” k?t? Eno m?ng?j?k? ?ku ng?br?l di t?r?? k??t?n ?ku.

“Y? ud?h, t??i tlg bu?tk?n ?ku k??i ??h!” ?int?ku ??mbil b?rj?l?n m?nuju k??t?n.

T?k l?m? Eno m?n?u?ul d?ng?n m?mb?w? ??g?l?? k??i hit?m k??uk??nku. M?l?m ini di? t?rlih?t m?kin ??k?i d?ng?n k??? k?t?t kuRetno d?n ??l?n? l?gging hit?m. K?ntr?? d?ng?n kulin?? ??ng ?utih d?n m?nt?k. Mul?il?h ?ikir?n k?t?r m?r??uki ?t?kku. S?t?l?h Eno duduk di d???nku, k?mi m?l?njutk?n ?br?l?n ???ut?r k??d??n k?lu?rg? k?mi m??ing-m??ing. S?kit?r ??tu j?m Eno t?rlih?t BT.

“M?? b?l?h num??ng n?nt?n TV g??”

“m??uk ?j? n?nt?n ??n?, ?ku m??ih m?u ngr?k? ??mbil ng??i” j?w?bku.

Eno ?un b?rl?lu k?d?l?m d?n m?n??l?k?n TV. 14? tu?ku. Cerita Dewasa

S?t?l?h ??b?t?ng r?k?k kuh?bi?k?n, ku?u?ul Eno k?d?l?m d?n duduk ??b?l?hn??. T?k kukir? Eno l?ng?ung m?r?b?hk?n k???l?n?? did?d?ku. K???m??t?n nih, ?ikirku. Kuu??? d?n kub?l?i r?mbun?? ??ng ??nj?ng m?l?w?ti b?hu. Eno n?m??k m?nikm?ti. Kub?r?nik?n diri m?ng?ngk?t k???l?n?? d?n kuk??u? l?mbut bibirn??. Eno ??dikit k?g?t. M?klum, ??t?l?h ?int?ku dit?rim?, kit? h?n?? ??k?d?r m?ng?br?l. G? ??rn?h l?bih. N?mun, i? m?mb?l?? ?ium?nku. M?l?h b?d?nn?? dih?d??k?n k? diriku. k?mi?un b?r?ium?n d?ng?n ???i?i Eno duduk di??ngku?nku. Kub?r?nik?n diri m?r?b? ???ud?r?n??. Eno ??dikit m?n??i? t?ng?nku. T??i ?ku t?k ?utu? ???. ku??b? d?n ku??b? l?gi ??m??i ?khirn?? Eno m?mbi?rk?n t?ng?nku m?r?b? d?n m?rm?? l?mbut ???ud?r?n??.

Cium?n Eno ??m?kin g?n??r k?tik? t?ng?nku ku??b? m?n?r?b?? m??uk l?w?t b?l?k?ng b?jun??. T?r??? l?mbut ???ud?r? ?t??n?? ??ng m??ih t?rbungku? kut?ng b?r?nd?. Tib?-tib? Eno b?ngkit. Y????h, ng?mb?k di?., ?ikirku. T??i g? ku??ngk? t?rn??t? Eno b?ngun untuk m?nutu? ?intu d?n k?mb?li k? ??ngku?nku d?n m?r?ih k???l?ku. K?mi l?njutk?n k?mb?li ??k?rj??n ??ng t?rtund? t?di. S?m?kin b?r?ni ?ku m??iumi ??kujur w?j?hn??. N?f?? Eno ??dikit t?r??ng?l k?tik? ku?iumi d??r?h b?l?kng t?ling?n??.

Ku??b? m?ng?ngk?t k???n??. T?k ?d? ??rl?w?n?n. K??? Eno ?ud?h t?rl???? d?n did???nku t?r??m??ng ??m?nd?ng?n ind?h. S?????ng ???ud?r? m?nt?k ??ng ?utih b?r?ih w?l?u m??ih t?rb?lut kut?ng b?r?nd?. Ku?iumi d?ng?n u?? d??r?h b?l?h?n t?k?tn??, d?n Eno n?m??k m?nikm?tin??. S?mbil ku??luk, ku??b? m?l????k?n k?it kut?ng di?unggung Eno. B?rrh??il!!!. Kut?ng Eno t?rl???? d?n kul?l??k?n d?ri bw?h d?n Munri m?l????k?n ?ium?nn?? ?g?r kut?ngn?? ????t t?rl????. L?ng?ung kujil?ti ??ntil ?u?un?? ??ng k?m?r?h?n. ??m?nt?r? t?ng?nku m?r?m?? t?k?t ??b?l?hn??.

Eno b?rg?linj?ng m?n?h?n k?g?li?n d?ng?n n?f?? ??ng t?r??ng?l-??ng?l. N?m??kn?? i? ?ud?h t?r?ng??ng. Puting ?u?un?? ??m?kin m?ju d?n m?ngn??ng. Kul???? B?juku d?n ku?j?k Eno m?r?b?hk?n diri ??mbil t?ru? m?njil?ti, m?ngulum d?n m?r?m?? t?k?t ??ng ?ud?h l?m? kuid?m-id?mk?n. Eno ??m?kin b?rn?f?u d?ng?n m?r?m??-r?m?? ??nt?tku??mbil m?ng?r?ng nikm?t. Ku??b? m?r?b? ??l?ngk?ng?nn?? d?n Eno ?g?k m?n?l?k d?ng?n m?r???tk?n ??h?n??. T??i t?r??? ??dikit ?l?h j?riku. V?gin?n?? mul?i b???h. Kuu??? u??? k?m?lu?nn?? d?ri lu?r d?n tib? tib? Eno m?m?lukku d?ng?n ?r?t d?n i? m?mb?k??k?n mulutn?? k? d?d?ku.

“M??????, ??????hhhhhhhhhh….. Eno ?i?i?…“ . Ru??n?? i? ?rg??m? ?kib?t r?ng??ng?nku di ???ud?r?n??.

Eno?un b?ngun d?n m?r?b? ??l?ngk?ng?nn??.

“M?? gim?n? ini, Eno g? t?h?n ??ng?n ?i?i? t?di, ??l?n? Eno b???h”.

“k?mu ?rg??m? ????ng, buk?n ?i?i?”. jwbku m?n?r?ngk?n.

“?n?k g??” t?n??ku

“?n?k m??, ??m?? ?i?i? h?h?h?h?…” k?t?n?? ??mbil t?rt?w?.

Aku?un b?ngun d?n m?ngun?i ?intu.

“Em?ng ?i?i?n?? b?n??k ????ng?” t?n??ku.

“B?l?h li?t g? ??l?n?n???” t?n??ku b?r?i???t.

P?d?h?l ?ku ??ng?n li?t v?gin?n?? ??ng t?rlih?t munjung d?ri b?lik ??l?n? l?ggingn??.

“G? m?u ?h, m?lu. M??? Eno buk? ??l?n? di?ini!”.

“G????? ????ng, k?n k?mu ??l?n i?triku. N?nti kl? kit? m?nik?h jug? kit? ??ling t?l?nj?ng!” k?t?ku m?ngg?mb?l.

Eno?un b?ngun d?n m?l?r?tk?n ??l?n? l?gging?. ASTAGA!!! d?ri b?lik CDn?? m?n??mbul d?ging k?m?lu?n ??ng m?nurutku h?m?ir ??m? d?ng?n ukur?n t?k?tn?? (??king munjungn?? tuh v?gin?!) T?k ku?t m?n?h?n k?n?k l?ng?ung ?ku b?rlutut d?n m?n?iumi v?gin?n?? d?ri lu?r.

“M??, m?u ng???in… Ih…. ng???in ?ih… ???h… ?hhhhh … ?hhhh..” ?r?t? Eno t?k kud?ng?r ??mbil ????k?li ku??b? m?n?lu?u?k?n j?ri k???l?-??l? CDn??.

“Mmmmm??????????????hhhhhhh…… g?li m??….. ????hh. ??hhhhhhh….” Eno t?ru? m?nd?r?ng k???l?ku ?g?r m?nj?uh d?ri v?gin?n??.

T??i ?ku t?k ??duli, ?ku t?ru? m?nd???kk?n k???l?ku d?n m?njil?ti ??kit?r ??l?ngk?ng?nn?? d?n t?ng?nku m?n??b? m?l?r?tk?n CD Eno ??ng m??ih dlm ???i?i b?rdiri. D?ng?n ??k?li ??nt?k, CD itu b?rh??il turun d?n ?l?m?k…….. b?ngk?h?n d?ging ??ng ditumbuhi j?mbut ??ng j?r?ng j?r?ng. M?r?h m?r?k?h, m?mbu?t g?ir?hku ??m?kin tinggi. Kuturunk?n t?ru? CDn?? hingg? b?n?r-b?n?r b?r?d? dib?ti?n??. S?m?nt?r? lid?hku m?n??b? m?n?r?b?? k? ??l? ??l? b?l?h?n v?gin?n??.

Baca Juga : Cerita Dewasa Pacarku Diperkosa Oleh Sahabat Dekatku Sendiri

“Mmmmmmmmm??????????????????, ??????hhhhhhhhhh……….. ??????hhhhhhh…….. ??????hhhhhhh…. ?duh ……” H?n?? itu ??ng k?lu?r d?ri mulutn?? ??mbil t?ru? m?nd?r?ng k???l?ku.

S?m?nt?r? itu, ?nt?h k???n ?ku m?l????n??, ?ku h?n?? tingg?l m?m?k?i ??m??k. Ku?j?k Eno b?rb?ring d?n i? m?nurut. Kul???? CDn?? ??ng m??ih n??ngkut di k?kin?? ??mbil m?r?ngg?ngk?n k?du? b?l?h k?kin??. S??t k?kin?? m?r?ngg?ng n?m??kl?h i?i d?ri v?gin? Eno ??ng m?r?h, k?l?ntitn?? ??ng m?run?ing kujil?ti d?ng?n r?ku? ??mbil ????k?li m?m??uk?n lid?hku k? r?ngg? v?gin?n??. Tib?-tib?, r?mbutku dij?mb?kn?? d?n Eno k?mb?li ?rg??m?.

“Mmmmm?????????????????, ??????????uwwwwhhhhhhhhh, nnnnnnnnnggggggghhhhhhhhhhhh. ?????????hhhhhhhhh!!!!!!!” itul?h ??ng k?lu?r d?ri mulutn?? ??mbil m?l???? ??ir?n k?nikm?t?nn??.

Kujil?ti l?l?h?n ??ir?n v?gin? ??ng m?mb???hi ??kit?r bibir d?n kumi?ku. T?k kul????k?n ?ul? ??ir?n ??ng m?l?l?h ??kit?r v?gin?n??. Tubuhn?? m?l?m?? ??t?l?h du? k?li kubu?t ?rg??m?. ??mbil ku??nd?ngi tubuh ??ng mulu? ??ng t?rg?l?k l?m??, kul???? ??l?n? d?l?mku. P?ni?ku l?ng?ung mn?r?b?? ??t?l?h ??d?ri t?di kukurung did?l?m CD. L?ng?ung ku?r?hk?n k???l? ??ni?ku k?h?d???n v?gin?n??. Ku ?l??-?l?? di ??rmuk??n v?gin?n?? ??ng b???h. K?mb?li Eno m?ngg?linj?ng d?n b?rd???h. T?k ??b?r ku??b? m??ukk?n ??ni?ku k? li?ng v?gin?n??. Eno ??dikit m?n?l?k d?ng?n k?mb?li m?r???tk?n ??h?n??.

“G????? ????ng, ?ku d?h g? ku?t l?gi ????ng…” ?int?ku m?m?l??….

“G? m?u m??, Eno t?kut h?mil. N?nti Bu Lik Retno m?r?h ??m? ?ku!”

“Eno ????ng, ?ku k?n ?ud?h bil?ng kit? ?k?n m?nik?h, g? u??h t?kut. Bu Lik Retno ?ud?h m?r??tui hubung?n kit?. A?? ????ng, j?ng?n ?ik?? ?ku ….!?” k?t?ku ??mbil t?ru? b?ru??h? m?mbuk? ??h?n?? ??ng m??ih m?r???t.

N?f?u bir?hi ??ng ??m?kin m?mun??k m?mbu?t ?ku b?rbu?t ??dikit k???r d?ng?n m?m?k??n?? m?buk? ??h?n?? ??ng t?rt?kuk. Akhirn?? Eno m?n??r?h. I? m?mbuk? ??h?n?? d?n t?k bu?ng w?ktu l?gi l?ng?ung ku??d?kk?n ??ni?ku k?dl?m v?gin?n?? d?ng?n ??rl?n.

“Awwwh… ??l?n-??l?n m??, ??kit… ???hhh… ???hhhh…”.

“T?n?ng ????ng, ??kitn?? ?um? ??b?nt?r, n?nti jug? ?n?k!” r??uku ??mbil t?ru? b?ru??h? m?m??ukk?n ??ni?ku.

K?g?rk?n ??nt?ku m?ju mundur d?ng?n ir?m? ??nt?i ?g?r Eno m?nikm?ti ??n???i k???l? ??ni?ku ??ng m?n??b? m?n?mbu? v?gin?n??. D?n ?khirn??, bl????????… ?r??tttt…. ??ni?ku m??uk ??b?gi?n d?n dil?l?hi ??ir?n d?r?h ??r?w?nn?? diiringi d?ng?n l?nguh k???kit?n Eno d?n t?ng?nn?? m?n??ngk?r?m ?r?t l?ng?nku. Kulih?t i? m?ngigit bibir ?g?r tdk b?rt?ri?k. Kud?k?tk?n w?j?hku d?n kulum?t bibirn??.

Ag?r Eno t?r?ng??ng k?mb?li, kur?m?? ??l?n ???ud?r?n?? d?n ????k?li ku?lintir h?lu? ?uting??. Alh??il, ?utingn?? k?mb?li mng?r?? t?nd? i? mul?i t?r?ng??ng l?gi. Kurub?h ???i?i tubuhku ??dikit b?rj?ngk?k ??mbil ku??g?ngi k?du? b?l?h ??h?n??. Kul?kuk?n l?gi g?r?k?n m?ju mundur. Kulih?t Eno m?n?ngi?, ku??k? ?ir m?t?n?? d?ng?n j?riku ??mbil t?ru? ku??m?? v?gin?n??. T?k l?m?, kud?ng?r Eno mul?i m?l?nguh nikm?t,

“????hhhh, ????hhhhhhhhh, ????????wwwwwwwwwwwwhhhhh…….. nnnnnnnnnnnnngggggggghhhhhhhhhh….. ??????hhhhh…..!” t?ru? k???m?? v?gin?n?? d?ng?n ??d?k?n ??ni?ku.

T?k t?r??? h?m?ir ??luruh ??ni?ku ?ud?h m??uk k?li?ng m?m?mkn??. kuturunk?n ??h?n?? ?g?r m?nindih ??h?ku. Kul?t?kk?n t?ng?n di?t?? l?nt?i d?n t?ru? m?m?m?? v?gin? Eno ??ng ??m?it d?n li?in. S?kit?r 10 m?nit ku??m?? v?gin?n??, t?r??? ?ku ?k?n ?j?kul??i. ku??r????t g?r?k?nku ?g?r ????t kunikm?ti ??n???i ?rg??m?ku. d?n t?k l?m?,

“A????????????????????hhhhhhhh………… uuuughhhhhh…… ?rrr????t……. ?r???t. ?r?????ttttt…. kul???? l?ndir k?nikm?t?n di d?l?m v?gin? Eno d?n ?ku?un t?rkul?i l?m??.

S?t?l?h m?ng?tur n????, ku??but ??l?n ??ni?ku d?n ku??ri ??k?i?n k?t?rku untuk m?ng?l?? l?l?h?n ???rm?ku d?n ??ir?n v?gin? Eno ??ng t?l?h t?r??m?ur d?ng?n d?r?h ??r?w?nn??. Kul?? v?gin? Eno d?ng?n l?mbut ??mbil ????k?li ku?ium ?r?m? v?gin?n??. T?rlih?t Eno m?t?n?? b???h, kur?b?hk?n b?d?nku di??b?l?hn?? d?n ku?iumi ?i?in??.

“S???ng k?n??? n?ngi?? K?mu n????l m?l?kuk?n ini d?ng?n m??” t?n??ku.

“Eno g? n????l m??, Eno n?gi? k?r?n? n?h?n ??kit t?di. Eno ??n?ng k?k m??. Eno ??n?ng bi?? bikin m?? b?h?gi?, Eno jug? ??ng?n m?? bikin Eno ??b?h?gi? m??. J?ng?n ??rn?h ningg?lin Eno m??!”. T?k kuj?w?b m?l?h kur?ih k???l?n?? d?n kulum?t l?mbut bibirn??.

Ku?ngk?t tubuhn?? ?g?r m?nindih tubuhku. Eno m?m?lukku. d?n k?mi b?rgumul ??ling m?m?gut bibir. Akib?tn??, ??ni?ku k?mb?li b?ngun. Ku?int? Eno m?njil?ti ??ni?ku t??i i? m?n?l?k t?ru?. Akhirn?? ku?int? i? b?rj?ngk?k di?t?? muk?ku. Kujil?ti l?gi v?gin?n?? ??ng m?nt?k. S???k?li kugigitb l?mbut k?l?ntitn?? ??ng m?run?ing. d?n k?mi m?l?njutk?n k?mb?li ??rt?m?ur?n. Ku?int? Eno nungging, mul?-mul? i? bingung.

“M?? j?ng?n dim??ukin k? ??nt?t. B?u ih…. !!”….

“Ngg?k ????ng, k?mu di?m ?j?, ?ku m?u m??ukin k? v?gin? k?mu dr b?l?k?ng. R???n?? l?bih ?n?k ????ng…” Ku??dk ??l?n v?gin?n?? ??ng ?ud?h mul?i ku?u? l?gi. 5 m?nit kul?kuk?n g??? ?h?gg?.

Ku?uruh Eno m?r???tk?n ??h?n?? ??mbil b?r??g?ng?n k? t?mb?k. T?ru? ku??dk di? d?ng?n ir?m? ?g?k ????t. Akhirn??,

“M???????… Eno m?u klu?r nih …… ?????????hhhhhhhhhhhhh???????…… ??????????hhhhhhh… ??????????hhhhhhhhhhh…!” . “t?h?n ????ng, kit? k?lu?r b?r?ng?n ?j?.” Pint?ku.

D?n tib? tib? Eno b?rdiri d?n t?rj?tuh ??mbil m?rg?ng m?l???? ?rg??m?n??…. ?????????????????????????????hhhhhhhhhhhhhh….m?? Eno l?m?? b?ng?t. S?m?nt?r? ?ku mul?i m?r???k?n t?nd?-t?nd? ?rg??m? ?ul?. kud?k?tk?n ???ud?r?n?? k? ??ni?ku d?n kuj??it ??ni?ku d?ng?n ???ud?r?n??. K???ng-g???ng ???ud?r?n?? hingg? ??ni?ku t?r??? ????rti dik???k d?n … ????????hhhhhhhh………. ?khirn?? kulkl????k?n k?mb?li l?h?r k?nikm?t?nku di t?k?t Eno.

S?m??i j?m 12 m?l?m k?mi b?r??tubuh. d?n k?tik? h?nd?k b?r??k?i?n ku?j?k Eno k? k?mr m?ndi d?n kul?? tubuhn?? d?ng?n h?nduk k??il ??ng ?ud?h ?ku b???hi. K?tik? m?ng?l?? ??ud?r?n?? k?mb?li ?ku t?r?ng??ng d?n m?njil?tin?? l?gi. ??mbil b?rj?ngk?k kul?? ??luruh tubuh mulu?n?? d?ng?n h?nduk b???h. d?n ???t m?ng?l?? v?gin?n?? kub?n?mk?n k???l?ku div?gin?n?? ???k?n ?ku t?k m?u l???? d?ri b?r?ng ??ng ?ud?h m?mb?rik?n 3 k?li k?nikm?t?n ??d?ku. Kub?rik?n CD d?n ??l?n? L?ggingn??,

“G? u??h ??k? ?d m??, b???h nt?r l?ngk?t. ?im??n ?j? di?ini. b???k Eno ?u?i. T?kut k?t?u?n kl? dib?w? k?w?rung”.

“Kir?in bu?t k?n?ng-k?n?ng?n ?ku ????ng”, j?w?bku ??mbil m?ng??u? bibirn??.

“Ud?h d???t i?in??, bungku?n?? jug? m??ih m?u!” k?t?n?? ??mbil m?m?k?i ??l?n? l?gging. k?mi?un b?r??ki?n k?mb?li d?n kul???? Eno ?ul?ng d?ng?n ??luk?n ?r?t d?n k??u??n h?lu? dibibirn??.

“K???n-k???n kit? l?kuk?n l?gi ?? ????ng!?” ?int?ku.

“A??l ?d? w?ktu d?n k???m??t?n, k???n m?? m?u ?ku k??ih. A??l j?ng?n m?? k??ihk?n m?in?n b?ruku k? ??r?m?u?n l?in ?? m??.” j?w?b Eno.